БългарскиEnglish

Проекти

Град Враца

Град Враца е разположен в северната част на България и е с население около 106 000 жители.

Проектът засяга реконструкцията на съществуващата водопроводна мрежа. Основната цел е да се осигурят минималните изискуеми налягания и водни количества в системата. Проектът е съобразен със стари проекти засягащи водния цикъл на града, което се явява най- трудната част от работата, защото въпреки, че много от клоновете са новоизградени, информацията за тях е малка и недостатъчна. Това поражда множество проблеми и трудности при извършване на хидравличните изчисления.

От друга страна, предизвикателството, което срещна нашият проектантски колектив беше да се зонира мрежата, максимално съобразявайки се със съществуващите зони и по този начин да се осигурят минималните и да не се превишават максималните налягания съгласно Българските норми.

Проектът е съобразен с Българските и Европейски стандарти и наредби.

Чертеж 1

Чертеж 2
Село Дебращица

Село Дебращица е разположено в близост до град Пазарджик.

Проектът третира реконструкцията на съществуващата водопроводна мрежа и проектиране на нова канализационна система и пречиствателна станция за отпадъчни води.

Причината, поради която се налага подмяна на водопроводната система е амортизацията й, която причинява течове и физически загуби на питейна вода с повече от 50% от произведената такава.

От друга страна, за да се предпази от замърсяване с отпадъчни води река Пишманка се изисква проектирането на канализационна система и пречиствателна станция за отпадъчни води.

Проектът е съобразен с Българските и Европейските стандарти и наредби.
Чертеж 1
Гранд-хотел Банско

Гранд хотел Банско се намира в един от най привлекателните български планински курорти.

Проектът третира реконструкцията на водопроводната и канализационната инсталация на СПА центъра, фризьорския салон и фитнес залата. Причината, пораждаща това е промяна в цялостната концепция на СПА центъра, салона и залата. Основната цел е да се водоснабдят новопроектираните прибори и съоръжения съгласно новата технология и да се отведат отпадъчните води. Най-трудната част от проекта е голямата разлика между новия и стария архитектурен проект, въпреки че главните канализационни клонове са изпълнени. Ето защо новото решение по част „ВиК” трябва максимално да се съгласува със стария проект и в същото време да осигури технически най-доброто водоснабдяване и отводняване на приборите. Новопроектираните канализационни клонове следва да се заустят в съществуващите, което ще спести разходи за труд и материали на Инвеститора. Също така старият проект е изработен от друг проектантски колектив, което допълнително усложнява задачата.

Проектът е съобразен с Българските и Европейските норми и стандарти.


Чертеж 1

Чертеж 2
Планове за безопасност и здраве

4. Ние можем да ви предложим изготвянето на планове по безопасност и здраве и проекти по временна организация на движението.

Чертеж 1
Рехабилитация на Гл.кл.I и Гл.кл.II от канализацията на гр.Хасково

Разработката обхваща нови канализационни колектори, които са част от отвеждащите канализационни колектори от мрежата на гр. Хасково към изграждаща се към момента на проектирането градска ПСОВ. Новите канализационни колектори започват и завършват в съществуващи РШ от отвеждащите колектори на канализацията на града разположени на двата бряга на река Хасковска река. Главен клон „I нов” – стъклопласт с SN10000 и диаметър DN1500 и дължина 294м. Трасето на Главен клон „I нов” преминава под Ж.П. линия, което преминаване е решено чрез сондиране. Главен клон „II нов” – стъклопласт с SN10000 и диаметри DN800 и DN1000 с дължина съответно 205м и 510. Трасето на Главен клон” II нов” преминава под Ж.П. линия, което преминаване е решено чрез сондиране, а също така преминава и под река. Правопроточните ревизионни шахти ще се изградят от стъклопласт. Шахтите, в които има включване ще са със монолитно стоманобетоново дъно и предварително изработени стоманобетнонови сглобяеми преходни, покривни плочи и пръстени.

Проектът е съобразен с Българските и Европейските норми и стандарти.


Чертеж 1

Чертеж 2
Проектиране на разделна канализация на кв.Рилци

В настоящия проект се разглежда проектирането на разделна канализация на кв.Рилци в гр.Добрич. Населението на квартала в момента е около 2000 жители. В квартала няма изградена канализация. През квартала преминава река, за която се изготвя работен проект за корекция на коритото. Общата дължина на уличната мрежа в квартала е около 23км, което прави общ линеен километраж на разделната канализационна мрежа 46км. Битовата канализация е прекарана през всички улици, съгласно регулационния план. Избрани са тръби от гофриран полипропилен с номиналния диаметър на тръбите, който съвпада с външния диаметър DN/DO. Коравината на тръбите е избрана да е SN8. Всички битови води се отвеждат към канализационна помпена станция, откъдето по тласкател, те ще заустят в съществуваща РШ от довеждащия колектор на ПСОВ на гр. Добрич. Дъждовната канализация се състои 11 самостоятелни мрежи, които се заустват в коригирано речно корито. По този начин въпреки, че е обхванат почти целия кв.Рилци, най-големия диаметър е DN1000. Помпената станция е разположена в общински имот в най-ниската точка. Предвиден е тласкател с DN280, който преминава през селищен път и стига до главен колектор на гр.Добрич, който се зауства в пречиствателна станция.

Проектът е съобразен с Българските и Европейските норми и стандарти.


Чертеж 1

Чертеж 2
Водоснабдяване и канализация на селата Казичене и Кривина

До момента в селата има изградена изцяло улична водопроводна мрежа, но няма изградена канализация. Проекта включва цялостна подмяна на водопроводната мрежа с дължина 37 000м на с. Казичене и 18 000м на с. Кривина и изграждане на канализационна мрежа. Хидравличното оразмеряване е направено с програмните продукти Hydra и Canalis. Селата са с доста равнинен терен, което обуславя малки наклони на канализационните клонове и големи дълбочини в крайните участъци. Двете села са в голяма близост едно до друго и отпадъчните им води, ще бъдат отвеждани в обща ПСОВ. Тези обстоятелства обуславят взаимната обвързаност на новопроектираните канализационни системи на село Казичене и село Кривина. Най-големият проблем за решаване при проектиране на бъдещата канализация е липсата на естествени водоприемници в близост до селищата, където да бъдат отливани дъждовните води. Това налага изграждането на задържателни резеровари с големи размери и помпени станции към тях. Предвидения дъждовен колектор, свързващ двете села е с диаметър 2400мм и обема му ще се ползва и като задържателен резервоар.

Проектът е съобразен с Българските и Европейските норми и стандарти.


Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3

Чертеж 4
Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Пролеша и с. Гурмазово

Водопроводната мрежа на двете села е стара и амортизирана, често аварира и има големи загуби на вода. Необходима е цялостната и подмяна. Дължината на мрежата е 15 019м на с.Пролеша и 8 928м на с.Гурмазово. Населението на с.Пролеша към края на експлоатационния период 2030г. се очаква да бъде 2000 жители, а на с. Гурмазово 750 души. Водоснабдителната норма е 150л/ж.д. Хидравличното оразмеряване на водоснабдителната мрежа е извършено с програмния продукт Hydra. Водоснабдяването на с. Пролеша е гравитационно с напорен резервоар. Водоснабдяването на с.Гурмазово е помпажно, водата постъпва в контра резервоар, мрежата е зонирана с регулатори на налягането. Мрежата ще бъде от материал HDPE 100, SDR = 17,6, PN = 10 bar.

Проектът е съобразен с Българските и Европейските норми и стандарти.


Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3
Външен топлопровод от водовземното съоръжение до геотермалната централа в гр.Златоград

Към настоящият момент подземните минерални води в с. Ерма река не се използват пълноценно. Като първи етап се предвижда да се използва топлинната енергия на водата за отопление на няколко обществени сгради в гр. Златоград, а на по-късен етап и минералните й свойства, след охлаждането й до необходимата температура. Проектът обхваща подобект топлопровод между нов сондаж с помпа за минерална вода при село „Ерма река” и нова геотермална централа в гр. Златоград. Сондажът и ГТЦ са предмет на друг проект от настоящата проектна документация. Трасето на топлопровода е с дължина 13 525м, като част от него преминава по главния път в с.Ерма река, а останалата част е през замеделските земи на гр.Златоград. Минералната вода е с температура от 92oC, като най-характерното за нея е, че при движение на водата и при налягане под 4 атмосфери започва бързо накипообразуване. Поради тази причина и поради голямата денивелация (над 200м) между началната и крайната точка са предвидени пет броя регулатори за налягане, които да подържат налягането в граници между 5 и 12 атмосфери. Топлопроводът е предвидено да се изпълни с композитни тръби, които се състоят от: Вътрешна тръба – „GRE” (Fiberglass Reinforced Epoxy Pipe); Топлоизолация – полиуретанова пяна; Външна тръба – Полиетиленова тръба с висока плътност.
Проектът е съобразен с Българските и Европейските норми и стандарти.
Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3
Реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на централната градска част на гр. Свиленград

Настоящият проект е реконструкция на съществуваща канализация и водопровод на централната градска част на гр. Свиленград. Дължината на мрежата, която ще се реконструира е 19км канал и 19км водопровод, а жителите, които са засегнати са 4800. Поради липса на екзекутивни документи, е предприето обследване на канализацията чрез замерване на ревизионни шахти. Беше извършен анализ на събраната информация и обсъден подход за решаване на проблемите в тази част на канализационната мрежа. Проектът за реконструкция е съобразен със съществуващото положение, дълбочината, наклона на тръбите и възможността за поетапно изграждане. Предвиден е преливник, който е разположен на удобно място за заустване на отпадъчните води и е оразмерен за степен на разреждане е минимум 6.Qmax.h. в р.Марица. Хидравличното оразмеряване на канализационната мрежа е извършено с програмата Canalis.

Проектът е съобразен с Българските и Европейските норми и стандарти.
Чертеж 1

Чертеж 2
1 2 3 4 567 8 9 10